Stánky se připravují

Vlastnosti dřevěných terasových prken

Uvedené číselné hodnoty jsou střední hodnoty získané experimentální na vzorcích odebraných z více prken dřeva každého druhu. Skutečné hodnoty se mohou od středních hodnot lišit o 10-15% a velikost odchylek a frekvence jejich výskytu závisí na vlastnostech jednotlivých druhů dřeva.

Hustota:

Hustota dřeva je poměr jeho hmotnosti a objemu vyjádřený v jednotkách kg / m. Hustota závisí na několika faktorech, např. od druhu a struktury dřeva, od jeho vlhkosti, místa v rámci průřezu, podmínek stanovišť a od výšky stromu. Hustot dřeva, když si odmyslíme jeho vlhkost, se může měnit ve velmi širokém rozsahu, a to dokonce i v rámci jednoho druhu. Při popisu každého druhu je uvedena hustota dřeva s vlhkostí 12%. Na základě toho rozlišujeme pět kategorií:•

  • velmi lehké dřevo: méně než 300 kg / m2
  • lehké dřevo: mezi 300 a 500 kg / m2
  • středně těžké dřevo: mezi 500 a 700 kg / m2
  • těžké dřevo: mezi 700 a 700 a 900 kg / m2
  • velmi těžké dřevo: více než 900 kg / m2 

Tvrdost:

Tvrdost dřeva úzce souvisí s jeho hustotou a obecně se definuje jako jeho odolnost proti vtlačení. Při menším množství injektovaných a odřených míst mají voda a houby méně možností než vniknout do dřeva. Tvrdší dřevo neposkytuje jen vyšší odolnost, ale i jednodušší udržení estetického vzhledu terasy. stupnice tvrdosti má 5 stupňů (ooooo). Čím více teček, tím je tvrdost daného druhu dřeva vyšší.

Třída tvrdosti

Tvrdost v kg/cm2

Typ (druh) dřeva

1. o (velmi měkká)

0-350

smrk, borovice, jedle, topol, vrba, lípa

2. oo (měkká)

351-500

modřín, bříza, olše, jíva

3. ooo (středně tvrdá)

501-650

kaštan, platan, líska

4. oooo (tvrdá)

651-1000

dub, ořešák, javor, třešeň, jabloň, jasan, buk, hrušeň, 

5. ooooo (velmi tvrdá)

1001-1500

IpeMerbauJatobaCumaruTeak barmsky

 

Třída trvanlivosti:

Podle normy EN 350-2 se rozlišuje pět stupňů přirozené trvanlivosti masivního dřeva. Odpovídající třídy odolnosti proti napadení houbami způsobujícími rozklad:

  • třída 1: velmi trvanlivé
  • třída 2: trvanlivé
  • třída 3: středně trvanlivé 
  • třída 4: málo trvanlivé 
  • třída 5: netrvanlivé

Dřevo z 1 - 3 třídy trvanlivosti lze použít v exteriérech bez dodatečné údržby. Dřevo z 4 nebo 5 třídy trvanlivosti je nutné impregnovat konzervačním přípravkem.

 

Stabilita dřeva:

Stabilita dřeva je vlastnost, od níž závisí, do jaké míry a jak rychle se mění rozměry dřevěného prvku při změně jeho vlhkosti. Čím je změna těchto rozměrů menší, tím je pravděpodobnost deformace (pravděpodobnost zkroucení) prken nižší. Ve dřevě může docházet ke dvěma druhům změn: sesychání a bobtnání. Základem seschlé dřeva je zmenšení rozměrů a objemu dřevěného prvku v důsledku snížení obsahu vody ve dřevě. K seschnutí dochází tehdy, když je prvek v kontaktu se suchým vzduchem a vázaná voda v buňkách dřeva se uvolňuje do okolí. V důsledku ztráty vázané vody se snižuje tloušťka a rozměry buněčných stěn. Mechanismem bobtnání zvětšení rozměrů a objemu dřeva v důsledku zvýšeného obsahu vody ve dřevě nacházejícím se na vlhkém vzduchu nebo ve vodě. Stupnice stability obsahuje 5 stupňů (ooooo ). čím více teček, tím je stabilita daného druhu dřeva vyšší.

 

Sesychání:

Objemové sesychání hovoří o tom, do jaké míry se daný druh dřeva smršťuje bez uvedení konkrétního směru tohoto smršťování. Dva hlavní povrchy nebo plochy dřeva, na kterých dochází k smršťování se materiálu, jsou radiální a tangenciální plocha, na kterých dochází k tzv. radiálnímu nebo tangenciálnímu smršťování. Radiální smršťování je většinou značně menší než tangenciální smršťování, zatímco podélně smršťování (podél vláken) je tak malé, že je ho možné většinou zanedbat. Smršťování se vyjadřuje jako procentní zmenšení daného rozměru.

 

Vzduchem sušené (AD Air-Dried)

 

Dřevo, které bylo vysušené přirozenou cestou na vzduchu pod střechou.

Sušené prumyslove (KD - Kiln Dried)

 

Dřevo, které bylo sušené v sušárenských komoře až do momentu dosažení určité hodnoty vlhkos􀆟 (v případě terasových desek je to často přibližně 18% +/- 2%).

Vlhkost dřeva

Vlhkost nazýváme poměr hmotnost vody obsažené ve dřevě k hmotnost zcela suchého dřeva. Vlhkost závisí na podmínkách, v jakých se dřevo nachází, a má značný vliv na jeho zbývající vlastnost.